Darmowa dostawa od 500,00 zł

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Poniższy Regulamin przedstawia zasady korzystania ze strony internetowej www.unitrailer.pl w tym zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego Unitrailer.

I. Informacje ogólne:

 • 1. Strona internetowa www.unitrailer.pl oraz sklep internetowy Unitrailer należy do spółki Unitrailer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Świdnik w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000624998, REGON: 364800260, NIP: 5213739921, zwanej dalej Sprzedawcą;
 • 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail unitrailer@unitrailer.pl lub numerem telefonu 22 100 20 47;
 • 3. Udostępnienie funkcjonalności Sklepu internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami;
 • 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • 5. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

II. Słownik pojęć:

 • 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  • 1) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  • 2) Strona internetowa – strona internetowa www.unitrailer.pl, na której prowadzony jest Sklep internetowy Unitrailer;
  • 3) Sklep internetowy – sklep internetowy Unitrailer prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny za pośrednictwem Strony internetowej;
  • 4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
  • 5) Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony internetowej korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
  • 6) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG. W zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługują uprawnienia przewidziane dla Konsumentów w przepisach z zakresu prawa konsumenckiego;
  • 7) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu internetowego korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za Przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie uważa się Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta;
  • 8) Towar – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie handlowej Sklepu internetowego;
  • 9) Towar outletowy – Towar dostępny w ofercie handlowej Sklepu internetowego w zakładce https://unitrailer.pl/pol_m_-Outlet-6637.html;
  • 10) Przedmiot najmu – Towar - przyczepa samochodowa, będący przedmiotem Umowy najmu wartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na podstawie niniejszego Regulaminu;
  • 11) Konto – przestrzeń sieciowa Strony internetowej przeznaczona dla stałych Klientów Sprzedawcy, którzy dokonali rejestracji na Stronie internetowej, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym;
  • 12) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Klienta na Stronie internetowej;
  • 13) Logowanie – czynność polegająca na uzyskaniu przez Klienta dostępu do Konta na Stronie internetowej;
  • 14) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji lub w okresie użytkowania Konta;
  • 15) Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której Klient dokonuje wyboru Towarów do zakupu;
  • 16) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  • 17) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  • 18) Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  • 1) Umowa – umowa sprzedaży na odległość Towarów wraz z usługami towarzyszącymi, umowa o świadczenie usług lub umowa dostarczania treści cyfrowych, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  • 2) Umowa najmu – umowa najmu przyczepy, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Strony internetowej;
  • 3) Umowa Rejestracji przyczepy – umowa, której przedmiotem jest wykonanie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi rejestracji przyczepy zakupionej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Strony internetowej;
  • 4) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu internetowego - bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość;
  • 5) Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego elektroniczna procedura dokonywania Zamówienia;
  • 6) Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępna pod adresem https://unitrailer.pl/returns-open.php;
  • 7) Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępna pod adresem https://unitrailer.pl/rma-open.php;
  • 8) Ocena obsługi Zamówienia i Ocena poszczególnych Towarów lub zbiorczo Ocena – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu;
  • 9) Newsletter – treści cyfrowe obejmujące informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą modułu mailingowego, za zgodą Klienta, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail;
  • 10) Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) niezgodności Towaru z Umową, (ii) nieprawidłowego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, (iii) nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub Sklepu internetowego;
  • 11) Polityka prywatności i plików cookies – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies za pośrednictwem Strony internetowej i Sklepu internetowego, dostępny pod linkiem https://unitrailer.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html;
  • 12) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
  • 13) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • 14) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  • 15) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu;

III. Wymagania techniczne:

 • 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  • posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne (komputer, smartfon, tablet, etc.), z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie Strony internetowej;
  • dostęp do sieci Internet;
  • aktywny adres poczty e-mail;
  • program do przeglądania plików w formacie PDF.
 • 2. Dostępność Strony internetowej może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony internetowej wynikający z powyższych przyczyn.
 • 3. Sprzedawca nie jest dostawcą sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej.
 • 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Strony internetowej.
 • 5. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • 6. Na Stronie internetowej są wykorzystywane pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Klienta. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookies zawiera Polityka Prywatności i Polityka plików cookies.

IV. Prawa własności intelektualnej:

 • 1. Zawartość i struktura Strony internetowej są chronione prawami autorskimi.
 • 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych na Stronie internetowej, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej - przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 • 3. Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na Stronie internetowej tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody Sprzedawcy jest niedozwolone.
 • 4. Materiały opublikowane na Stronie internetowej mogą być kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.
 • 5. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących ze Strony internetowej wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.
 • 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których linki mogą być zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności za ich poprawność i aktualność.

V. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej:

 • 1. Strona internetowa umożliwia Klientom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • 1) Rejestracja i Logowanie do Konta Klienta,
  • 2) dostęp do Konta przez zarejestrowanego Klienta,
  • 3) zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
  • 4) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych w Sklepie internetowym,
  • 5) dokonywanie Zamówień dotyczących Towarów oferowanych w Sklepie internetowym,
  • 6) zawieranie Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  • 7) przechowywanie informacji na temat dokonanych transakcji (zawartych Umów),
  • 8) dostęp do e-faktur za pośrednictwem zarejestrowanego Konta,
  • 9) zamawianie usługi Newsletter za pośrednictwem Strony internetowej,
  • 10) zamieszczanie opinii o Towarach i usługach oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  • 11) zawieranie za pośrednictwem Strony internetowej Umów najmu przyczepy,
  • 12) zawieranie za pośrednictwem Strony internetowej Umów w przedmiocie dodatkowych usług, w tym Umowy Rejestracji przyczepy.
 • 2. Wyrażenie zgody na obowiązywanie Regulaminu następuje podczas Rejestracji Konta lub podczas zawierania Umowy w trybie bez Rejestracji. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 • 3. Zawieranie i wykonywanie Umów następuje w języku polskim.
 • 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług lub funkcjonalności Strony internetowej z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Strony internetowej ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Strony internetowej, o czym każdorazowo będzie informował Klientów.
 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług lub funkcjonalności Strony internetowej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 • 6. Strona internetowa umożliwia korzystanie z usług oraz składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. Na stronie głównej Strony internetowej każdorazowo zamieszczana jest informacja o planowanych przerwach w pracy Strony.

VI. Zasady korzystania z Usług dostępnych na Stronie internetowej:

 • 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu;
 • 2. Klient jest zobowiązany w szczególności:
  • 1) korzystać ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;
  • 2) korzystać ze Strony internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  • 3) powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Strony internetowej, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;
  • 4) powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych, w tym informacji dotyczących innych Klientów lub tajemnic przedsiębiorstwa Sprzedawcy;
  • 5) korzystać z treści zamieszczonych na Stronie internetowej jedynie w zakresie własnego użytku; wykorzystywanie w innym zakresie treści zamieszczonych na Stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody Sprzedawcy lub właściciela tych treści, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
 • 3. Osoby korzystające z usług oraz zawierające Umowę w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z usług i/lub do zawarcia Umowy pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

VII. Rejestracja Konta:

 • 1. Dokonując Rejestracji Konta na Stronie internetowej Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.
 • 2. W celu zarejestrowania Konta na Stronie internetowej Klient jest zobowiązany:
  • 1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz Hasło, a w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta – także nazwę działalności i NIP;
  • 2) zapoznać się z Polityką prywatności oraz z niniejszym Regulaminem;
  • 3) zaznaczyć pole wyboru „Akceptuję warunki regulaminu i polityki prywatności”;
  • 4) kliknąć przycisk „Utwórz konto”.
 • 3. Login podawany przez Klienta podczas Rejestracji powinien obejmować co najmniej 3 i nie więcej niż 40 znaków.
 • 4. Hasło podawane przez Klienta podczas Rejestracji powinno zawierać co najmniej 6 znaków. Zasady budowania Hasła określone w poprzednim zdaniu stosuje się odpowiednio również podczas dokonywania zmiany Hasła w trakcie użytkowania Konta.
 • 5. W trakcie Rejestracji Konta Klient może (opcjonalnie) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną (mailing) oraz kontakt smsowy w celach marketingowych.
 • 6. Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy możliwości korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek płatności. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta w sposób określony w pkt VIII.1 Regulaminu.
 • 7. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.

VIII. Usunięcie Konta Klienta:

 • 1. Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto ze Strony internetowej, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy unitrailer@unitrailer.pl
 • 2. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.
 • 3. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IX. Logowanie:

 • 1. Logowanie na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem loginu oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.
 • 2. Po zalogowaniu na Konto Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z zakładki Dane osobowe.
 • 3. Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 • 4. Umowa zawarta na skutek Zamówienia złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Klienta danych do Logowania (loginu oraz Hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, uważana jest za zawartą przez Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

X. Towary dostępne w Sklepie internetowym – ogólne informacje:

 • 1. Każdy Towar (w tym Przedmiot najmu) i usługa dostępna w Sklepie internetowym posiada opis. Opis wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Towaru, w tym jego specyfikację, dane techniczne, rok produkcji, cenę, informacje o dostępności, ewentualne informacje o rabatach lub promocjach na Towar, a także warunki świadczenia usługi).
 • 2. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Obok ceny brutto Sprzedawca podaje także cenę netto. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy, które są podawane odrębnie.
 • 3. Przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu internetowego, ceny Towarów i usług mogą być przeliczone także na inne waluty niż złoty polski – euro, dolar i funt.
 • 4. Sprzedawca podaje ceny w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar lub usługa jest oferowana w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki.
 • 5. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Towaru w Sklepie internetowym.
 • 6. W przypadku, gdy Towar aktualnie nie jest dostępny w Sklepie internetowym lub w przypadku produktów personalizowanych, istnieje możliwość wyprodukowania Towaru na zamówienie Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na dane wskazane w pkt I.2. niniejszego Regulaminu. Strony ustalą indywidualnie szczegółowe warunki sprzedaży Towaru, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w szczególności termin dostawy i cenę. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny Towaru w postaci przedpłaty, o której mowa w pkt XIII.1.1. Regulaminu.
 • 7. Towary są dostarczane do Klientów na terytorium Polski i wybranych krajów zagranicą. Informacje na temat krajów wysyłki są dostępne na Stronie internetowej. W celu zakupu Towaru z wysyłką zagraniczną, Klient powinien skorzystać z odpowiedniej zakładki na Stronie internetowej.
 • 8. Sprzedawca może oferować dodatkowe promocje i rabaty dla Klientów, którzy zarejestrowali Konto w Sklepie internetowym.
 • 9. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Towaru lub usługi w Sklepie internetowym. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w opisie danego Towaru lub usługi, promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania.
 • 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Towarów lub usług oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.
 • 11. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Towarów lub usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • 12. Towary dostępne w Sklepie internetowym powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem, właściwościami oraz ewentualnymi zaleceniami Sprzedawcy.

XI. Składanie Zamówień:

 • 1. Klient może składać Zamówienia korzystając z zarejestrowanego Konta lub korzystając z opcji Zamówień bez Rejestracji. W przypadku wyboru opcji Zamówienia bez Rejestracji, na potrzeby Zamówienia dla Klienta jest tworzone wewnętrzne konto, w oparciu o które Klient może zarejestrować Konto w Sklepie.
 • 2. W celu dokonania Zamówienia, w celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym Klient powinien wypełnić Elektroniczny formularz Zamówienia, w tym:
  • 1) skompletować Zamówienie:
   1. dokonać wyboru Towarów spośród dostępnych w ofercie Sklepu internetowego,
   2. w odniesieniu do wybranych Towarów określić ich liczbę,
   3. kliknąć „Dodaj do koszyka”,
   4. przejść do zakładki Koszyk,
   5. upewnić się, czy rodzaj i liczba Towarów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”, ewentualnie wpisać treść kodu rabatowego, jeśli Klient go posiada,
   6. wskazać sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie internetowym,
   7. wskazać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
  • 2) w przypadku posiadania Konta - zalogować się na Konto Klienta poprzez wybór opcji „Zaloguj”, w razie potrzeby wpisując odpowiednie nowe dane adresowe;
  • 3) w przypadku nieposiadania Konta w Sklepie internetowym – podać dane osobowe lub dane firmowe niezbędne do zawarcia Umowy;
  • 4) wskazać rodzaj dokumentu księgowego, jaki Klient chce otrzymać z tytułu zakupu, tj. fakturę czy paragon; domyślną opcją jest faktura elektroniczna;
  • 5) wskazać ewentualne uwagi do Zamówienia oraz uwagi dla kuriera;
  • 6) zaznaczyć pole wyboru „Akceptuję warunki regulaminu i polityki prywatności” oraz „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy”;
  • 7) zapoznać się z podsumowaniem Zamówienia obejmującym informacje: dane identyfikujące Sprzedawcę, przedmiot Zamówienia, jednostkową i łączną cenę zamawianych Towarów, w tym koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują, wybraną metodę płatności, wybrany sposób dostawy, czas i koszt dostawy;
  • 8) zaakceptować Zamówienie, poprzez kliknięcie w pole wyboru „Zamawiam i płacę”.
 • 3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usługi realizowane drogą elektroniczną lub na odległość – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, w dodatkowym polu wyboru (checkboxie) wymaganym do złożenia Zamówienia i znajdującym się w Elektronicznym formularzu Zamówienia wyraża następującą zgodę „Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 • 4. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy na odległość, na warunkach określonych w Zamówieniu i zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • 5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, Klient może anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę.

XII. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży):

 • 1. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie Zamówienia i podanie jego numeru.
 • 2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia (w przypadku wyboru przedpłaty jako sposobu płatności) Sprzedawca przesyła, na adres e-mail Klienta podany na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenie zawarcia Umowy, wskazujące w szczególności:
  • 1) dane Sprzedawcy;
  • 2) istotne elementy Zamówienia, w tym numer i przedmiot Zamówienia, cenę towarów i koszt dostawy oraz przewidywany termin realizacji;
  • 3) ogólne warunki Umowy, w tym treść Regulaminu zapisane na Trwałym nośniku (w postaci pliku PDF);
  • 4) informacje o odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia;
  • 5) informacje o usługach posprzedażowych świadczonych przez Sprzedawcę;
  • 6) informacje o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy (poprzez przesłanie Załączników nr 1 i 2 do Regulaminu);
  • 7) informację o udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 • 4. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia oferty i rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży. W tym celu Sprzedawca nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy sprzedaży zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia, chyba że konieczność weryfikacji wynika z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
 • 5. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji Zamówienia:
  • 1) Klient może zmienić swoje Zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania Zamówienia. Zmiana Zamówienia następuje poprzez złożenie nowego Zamówienia, które zastępuje Zamówienie dotychczas złożone. Dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego Zamówienia, a w przypadku nadpłaty, odpowiednia część płatności jest zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność;
  • 2) Klient może anulować swoje Zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
 • 6. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania Zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zapłaty za Zamówienie.

XIII. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży):

 • 1. Sprzedawca akceptuje w Sklepie internetowym następujące sposoby płatności:
  • 1) przedpłata – płatność następuje z góry, przed zaakceptowaniem, wysłaniem i doręczeniem Zamówienia. W celu dokonania płatności Klient może wykonać tradycyjny przelew środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub skorzystać z internetowych systemów płatności, oferujących możliwość zapłaty internetowymi przelewami bankowymi, kartami płatniczymi lub płatnościami przez telefon;
  • 2) płatność za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze przesyłki);
  • 3) płatność w ratach, poprzez skorzystanie z usługi PayU Raty.
  • 4) zapłata z odroczonym terminem płatności, poprzez zapłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy po odbiorze przesyłki.
 • 2. Aktualnie dostępne w Sklepie internetowym sposoby płatności są wskazane w zakładce https://unitrailer.pl/pol-payments.html.
 • 3. Możliwość skorzystania z opcji zapłaty z odroczonym terminem płatności jest możliwa na podstawie indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą. Pozostałe opcje płatności są możliwe do wybrania podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • 4. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienia zostanie anulowane i nie będzie realizowane.
 • 5. W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Kupujący powinien uwzględniać w swoich Zamówieniach możliwe opóźnienia w zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • 6. Zasady korzystania z usługi PayU Raty zostały określone w regulaminie usługi dostępnym na stronie internetowej https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/. Podmiotem pośredniczącym przy udzielaniu kredytu jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 złotych w całości opłaconym, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 oraz jest pośrednikiem kredytowym wpisanym do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK006833.

XIV. Wykonanie Umowy sprzedaży, sposoby dostawy

 • 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy.
 • 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy oraz przewidywanym terminie jej realizacji.
 • 3. Podczas wypełniania Elektronicznego formularza Zamówienia Klient może wybrać sposób dostawy Towarów spośród dostępnych w Sklepie internetowym.
 • 4. Klient może skorzystać z następujących opcji dostawy:
  • 1) bezpłatny odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. Budowlanej 30 w Lublinie, w godzinach 8:00 – 15:30;
  • 2) bezpłatny odbiór osobisty w punkcie partnerskim przy ul. Warszawskiej 101, 05-074 Hipolitów (okolice Warszawy) w godzinach 8:00 - 16:00;
  • 3) bezpłatny odbiór osobisty w punkcie partnerskim przy ul. Bukowskiej 53, 62 -070 Dąbrowa (okolice Poznania) w godzinach 8:00 - 16:00;
  • 4) dostawa przy udziale firm kurierskich.
 • 5. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych dostępnych w Sklepie internetowym opcji dostawy, czasu dostaw oraz ich kosztów znajdują się w zakładce Wysyłka i dostawa, dostępnej pod linkiem https://unitrailer.pl/pol-delivery.html.
 • 6. W przypadku Zamówień powyżej określonej wartości, Sprzedawca może zaoferować Klientowi bezpłatną dostawę (dostawę na koszt Sprzedawcy).
 • 7. Termin wysyłki jest wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wysyłki to orientacyjny czas liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu wydania przesyłki z Zamówieniem firmie kurierskiej.
 • 8. Na łączny czas dostawy Towaru do Klienta składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Towaru przez firmę kurierską (zgodnie z wyborem Klienta).
 • 9. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu i terminów realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Przed wyborem dostawcy warto zapoznać się w tymi regulacjami na stronach internetowych firm kurierskich.
 • 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zachowanie terminu wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia dostawy oraz przewidywany termin jej realizacji.
 • 11. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 • 12. W sytuacji wskazanej w ust. 11 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar. Odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału XV niniejszego Regulaminu.
 • 13. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę elektroniczną (e-fakturę). Faktura jest umieszczana na Koncie Klienta, a także przesyłana drogą e-mailową, na adres e-mail Klienta podany Sprzedawcy podczas Rejestracji Konta w Sklepie internetowym lub podczas składania Zamówienia. Na życzenie Klienta faktura może być wydrukowana i dołączona w wersji papierowej do dostarczanego Zamówienia.

XV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
 • 5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 • 2. W odniesieniu do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji przysługującego tej osobie prawa do odstąpienia od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie, czy zawarta Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) Klienta. W przypadku uznania, że Umowa zawarta przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym miała dla tej osoby charakter zawodowy, Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem zawartej Umowy, nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru, Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 • 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 • 4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez:
  • 1) Skorzystanie z Elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu internetowego pod linkiem https://unitrailer.pl/returns-open.php;
  • 2) przesłanie oświadczenia o odstąpieniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulamin lub innej treści jednoznacznie wskazującej na wolę odstąpienia od Umowy) na adres do kontaktu Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 Regulaminu.
 • 5. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem, tj. wysłania wiadomości e-mail lub nadania przesyłki poleconej.
 • 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
 • 7. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  • 1) w odniesieniu do Umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje Klientowi Towar i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Towar został objęty w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  • 2) w odniesieniu do Umów obejmujących wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia, w którym doszło do objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części;
  • 3) w odniesieniu do Umów polegających na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od dnia, w którym doszło do objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  • 4) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.
 • 8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy umów:
  • 1) O świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • 3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • 4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • 5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 6) której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;
  • 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • 8) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • 13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy i potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy;
  • 14) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 • 9. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Klient odeśle zwracany Towar na adres wskazany w pkt I.2 Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.
 • 10. W przypadku, gdy Sprzedawca zaproponuje, że odbierze od Klienta zwracany Towar, Klient zobowiązany jest do wydania Towaru w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
 • 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Towaru i koszty dostawy Towaru do Klienta (jeśli Klient taki koszt poniósł).
 • 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze zwracany Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Towaru.
 • 14. Sprzedawca obniży wysokość zwracanej Klientowi ceny Towaru w części, w jakiej wartość Towaru uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Towaru przez Klienta w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Towaru. Jeśli w wyniku takiego korzystania Towar nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Klienta i odesłania Klientowi Towaru z powrotem.
 • 15. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.
 • 16. W przypadku, gdy Umowa obejmowała więcej niż 1 Towar, zaś Klient odstąpił od Umowy jedynie w części (w zakresie niektórych Towarów objętych Umową), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Klient odstąpił od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Towarów w stosunku do łącznej liczby Towarów objętych daną Umową.
 • 17. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za Towar, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku, gdy w celu realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Klient korzysta z Elektronicznego formularza zwrotu, płatność będzie zwrócona zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem i na podany przez Klienta rachunek bankowy.
 • 18. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy), Klient powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania przez Sprzedawcę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
 • 19. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu internetowego.
 • 20. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od Umowy.
 • 21. O prawie do odstąpienia Klient zostaje poinformowany w chwili zawarcia Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

XVI. Odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową sprzedaży

 • 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Towarem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 • 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towaru bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Towary będącymi w posiadaniu Sprzedawcy.
 • 3. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta i opisanych w niniejszym rozdziale poniżej. Względem Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie cywilnym.
 • 4. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  • 1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  • 2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 • 5. Ponadto, aby Towar został uznany za zgodny z Umową musi on:
  • 1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towarów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
   2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy,
  • 3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
  • 4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 • 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
 • 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  • 1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  • 2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 • 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Klientowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 • 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może:
  • 1) żądać naprawy Towaru,
  • 2) żądać wymiany Towaru,
  • 3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • 4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 • 10. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 • 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 • 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 • 13. Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Klienta na swój koszt.
 • 14. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 • 15. Prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w przypadku, gdy:
  • 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową na podstawie ust. 10 powyżej,
  • 2) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Towaru z Umową zgodnie z ust. 12-14 powyżej,
  • 3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  • 4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 9 pkt 1 i 2 powyżej,
  • 5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • 16. W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny - obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 • 17. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 • 18. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 • 19. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 • 20. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XVII. Składanie Reklamacji

 • 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Klient może złożyć Reklamację poprzez:
  • 1) wypełnienie Elektronicznego formularza reklamacyjnego, lub
  • 2) przesłanie Reklamację na adres lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Regulaminu.
 • 2. Zgłoszenie powinno obejmować opis Reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Towaru jako zakupionego u Sprzedawcy (dowód zakupu, numer zamówienia lub inne dane).
 • 3. Opis Reklamacji powinien zawierać:
  • 1) informacje dotyczące przedmiotu Reklamacji: rodzaj niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, datę jej wystąpienia lub wykrycia. W miarę możliwości Klient powinien udokumentować wadę;
  • 2) żądanie dotyczące sposobu usunięcia niezgodności Towaru z Umową,
  • 3) dane Klienta:
   1. imię i nazwisko, nazwę,
   2. dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu,
   3. numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Towaru.
 • 4. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację Klienta.
 • 5. Jeżeli informacje zawarte w Reklamacji będą niewystarczające, Sprzedawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie i/lub o dostarczenie reklamowanego Towaru, przy czym może to spowodować przedłużenie czasu rozpatrywania Reklamacji.
 • 6. Kroki, jakie powinien podjąć Klient celem złożenia Reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru zostały opisane w kolejnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 • 7. Sprzedawca przekazuje odpowiedź na Reklamację na piśmie lub na Trwałym nośniku.
 • 8. W przypadku uznania przez Sprzedawcę Reklamacji za uzasadnioną, koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z Reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
 • 9. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności ustawy o prawach konsumenta.

XVIII. Gwarancja

 • 1. W przypadku jeśli Towar jest objęty gwarancją, warunki gwarancji zostaną przekazane Klientowi wraz z dostarczanym Towarem lub przesłane oddzielnie (np. w postaci książeczki gwarancyjnej).
 • 2. Warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Konsumenta niż wskazane w Rozdziale XVI ust. 10-14 Regulaminu.

XIX. Warunki sprzedaży outletowej

 • 1. W ramach Sklepu internetowego są oferowane następujące Towary outletowe:
  • 1) Towar outletowy „w stanie doskonałym” – Towar wolny od wad, posiadający kompletne wyposażenie, stanowiący końcówki serii, posiadający oryginalne opakowanie producenta uszkodzone lub brak opakowania;
  • 2) Towar outletowy „w stanie bardzo dobrym” – Towar w pełni sprawny i należycie funkcjonujący, z kompletnym wyposażeniem, przy czym noszący nieznaczne ślady powstałe w wyniku eksploatacji lub długotrwałego magazynowania, np. niewielkie uszkodzenia, zadrapania, przebarwienia;
  • 3) Towar outletowy „w stanie dobrym” – Towar w pełni sprawy, przy czym posiadający określone braki w wyposażeniu oraz noszący znaczne ślady powstałe w wyniku eksploatacji lub długotrwałego magazynowania, np. uszkodzenia, zadrapania, przebarwienia.
 • 2. Sprzedaż Towarów outletowych następuje na warunkach określonych w Rozdziałach XI-XIV niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 • 3. Towary outletowe „w stanie bardzo dobrym” i „w stanie dobrym” posiadają wady rodzajowo zdefiniowane w ust. 1 powyżej oraz szczegółowo wskazane w opisie Towaru.
 • 4. Towary outletowe nie podlegają reklamacji z tytułu wad lub niezgodności wskazanych w ust. 1 powyżej oraz w opisie Towaru dostępnym Klientowi w momencie składania Zamówienia i zawierania Umowy (tzw. Niezgodności ujawnione).
 • 5. W zakresie opisanym w ust. 4 powyżej, w odniesieniu do Niezgodności ujawnionych, Sprzedawca jest wolny od odpowiedzialności z tytułu niezgodności Towaru z Umową w rozumieniu Rozdziału XVI niniejszego Regulaminu.
 • 6. Postanowienia ust. 4 i 5 powyżej nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z Umową wynikających z innych przyczyn niż wskazane w powołanych ustępach.
 • 7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku skorzystania z uprawnienia do wymiany Towaru, wskazanego w pkt XVI.9.2. obowiązują następujące zasady:
  • 1) Towar outletowy „w stanie doskonałym” może być wymieniony na inny, takie sam co do gatunku Towar „w stanie doskonałym”,
  • 2) Towary outletowe „wstanie bardzo dobrym” oraz „w stanie dobrym” mogą być wymienione na inne, takie same co do gatunku Towary „w stanie bardzo dobrym” oraz „w stanie dobrym”, o ile zamienniki są dostępne lub wymiana nie powoduje nadmiernych kosztów;
  • 3) wymiana Towarów outletowych na takie same co do gatunku Towary (spoza outletu) jest możliwa po wcześniejszej dopłacie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Towaru outletowego a ceny Towaru (spoza outletu), na jaki Towar outletowy ma zostać wymieniony.
 • 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji w odniesieniu do Towarów outletowych.

XX. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów konsumenckich

 • 1. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta Reklamacji spór dotyczący niezgodności Towaru z Umową nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  • 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o
  • 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • 2. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 • 3. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 • 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XXI. Usługi dodatkowe – rejestracja przyczepy

A. Zawarcie Umowy Rejestracji przyczepy

 • 1. Sprzedawca oferuje Klientom za pośrednictwem Strony internetowej Usługę Rejestracji przyczepy zakupionej w Sklepie internetowym, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy rozdział nie stanowi inaczej.
 • 2. Sprzedawca oświadcza, że posiada kompetencje oraz dysponuje personelem niezbędnym do realizacji Umowy Rejestracji przyczepy.
 • 3. Cennik usług dotyczący Umowy Rejestracji przyczepy znajduje się na Stronie internetowej w zakładce https://unitrailer.pl/product-pol-5142-Usluga-rejestracji-przyczep.html. Cennik wskazuje kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy, a także wysokość opłat administracyjnych z tytułu wykonania czynności rejestracyjnych.
 • 4. Usługa Rejestracji przyczepy jest realizowana w odniesieniu do przyczep zakupionych u Sprzedawcy, bezpośrednio po zakupie.
 • 5. Zawarcie Umowy Rejestracji przyczepy następuje w sposób wskazany w Rozdziale XI i XII niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W celu zawarcia Umowy Klient powinien wypełnić Elektroniczny formularz Zamówienia, w tym:
  • 1) zlecić realizację usługi Rejestracji przyczepy – w przypadku zakupu jednorazowo więcej niż 1 przyczepy, Klient jest zobowiązany wskazać, której spośród zakupionych przyczep będą przedmiotem Umowy Rejestracji przyczepy,
  • 2) wskazać sposób płatności wynagrodzenia Sprzedawcy, spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
  • 3) w przypadku posiadania Konta - zalogować się na Konto Klienta poprzez wybór opcji „Zaloguj”, w razie potrzeby wpisując odpowiednie nowe dane adresowe;
  • 4) w przypadku nieposiadania Konta w Sklepie internetowym – podać dane osobowe lub dane firmowe niezbędne do zawarcia Umowy najmu;
  • 5) wskazać rodzaj dokumentu księgowego, jaki Klient chce otrzymać z tytułu zakupu, tj. fakturę czy paragon; domyślną opcją jest faktura elektroniczna;
  • 6) zaznaczyć pole wyboru „Akceptuję warunki regulaminu i polityki prywatności” oraz „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy”;
  • 7) zaakceptować Zamówienie, poprzez kliknięcie w pole wyboru „Zamawiam i płacę”;
  • 8) opłacić Zamówienie.
 • 6. Płatność z tytułu Umowy dotyczącej Usługi Rejestracji przyczepy może nastąpić wyłącznie w postaci przedpłaty, o której mowa w pkt XIII.1.1. Regulaminu. Na warunkach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą, Klient może dokonać zapłaty z odroczonym terminem płatności, po wykonaniu Umowy przez Sprzedawcę, na rachunek bankowy Sprzedawcy podany Klientowi w trakcie zawierania Umowy. W cenę usługi są wliczone opłaty rejestracyjne, tj. opłaty jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz urzędu komunikacji (ewentualnie innego urzędu z tytułu wykonania czynności rejestracyjnych).
 • 7. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy Rejestracji przyczepy na odległość, na warunkach określonych w Zamówieniu i zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • 8. Umowę Rejestracji przyczepy na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę (wynajmującego) Elektronicznego formularza Zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie Zamówienia i podanie jego numeru.
 • 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca przesyła, na adres e-mail Klienta podany na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenie zawarcia Umowy Rejestracji przyczepy, wskazujące w szczególności:
  • 1) dane Sprzedawcy;
  • 2) istotne elementy Zamówienia, w tym numer i przedmiot Zamówienia, wynagrodzenie Sprzedawcy (w tym wysokość opłat administracyjnych, jakie Sprzedawca uiszcza w imieniu Klienta na rzecz urzędu komunikacji, ewentualnie innego urzędu z tytułu wykonania czynności rejestracyjnych), przewidywany termin wykonania Usługi;
  • 3) ogólne warunki Umowy, w tym treść Regulaminu zapisane na Trwałym nośniku (w postaci pliku PDF);
  • 4) informacje o odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia;
  • 5) informacje o usługach posprzedażowych świadczonych przez Sprzedawcę;
  • 6) informacje o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy (poprzez przesłanie Załączników nr 1 i 2 do Regulaminu);
  • 7) informację o udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta zgodzie realizację usługi, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy;
  • 8) wzór pełnomocnictwa do reprezentacji Klienta w czynnościach rejestracyjnych.
 • 10. Wysokość kosztów administracyjnych wynika z przepisów obowiązującego prawa i nie jest zależna od Sprzedawcy.
 • 11. Kontakt w sprawach związanych z Umową Rejestracji przyczepy jest możliwy na dane Sprzedawcy wskazane w pkt I.2. Regulaminu.

B. Wykonanie Umowy Rejestracji przyczepy

 • 1. W wykonaniu Umowy Rejestracji przyczepy, Sprzedawca dokonuje niezbędnych czynności rejestracyjnych, tj. wszystkich czynności związanych ze zmianami rejestracyjnymi pojazdu (przyczepy), tj. rejestracji pojazdu, przerejestrowania pojazdu, wszelkich zmiany wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • 2. Czynności rejestracyjne, o których mowa w ust. 1 powyżej są dokonywane w odpowiednim organie administracji, tj. urzędzie komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta. Sprzedawca dokonuje czynności rejestracyjnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce. Sprzedawca nie wykonuje czynności rejestracyjnych poza Polską.
 • 3. Sprzedawca wykonuje czynności rejestracyjne przy wykorzystaniu dokumentów niezbędnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Sprzedawcy przez Klienta lub osobę uprawnioną do reprezentacji Klienta.
 • 4. Warunkiem realizacji Umowy Rejestracji przyczepy jest:
  • 1) udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa do dokonania czynności rejestracji, w tym do posługiwania się dokumentami niezbędnymi do wykonania Usługi. Klient powinien podpisać dokument pełnomocnictwa w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Budowlanej 30 w Lublinie lub dostarczyć podpisane dokumenty w formie e-mailowej (skan);
  • 2) uiszczenie płatności z tytułu realizacji Usługi, w tym opłat administracyjnych, o których mowa w pkt A.6 i A.10.
 • 5. Jeżeli przyczepa stanowiąca przedmiot Umowy Rejestracji przyczepy stanowi współwłasność kilku osób, wszystkie te osoby powinny udzielić Sprzedawcy pełnomocnictwa do wykonania czynności rejestracyjnych. Sprzedawca rozpoczyna realizację Umowy Rejestracji przyczepy nie później niż w następnym dniu roboczym po spełnieniu warunków określonych w ust. 4 powyżej.
 • 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy Rejestracji przyczepy w przypadku, gdyby dostarczone przez Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości co do ich autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. O zaistniałej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 • 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub brak możliwości wykonania Umowy Rejestracji przyczepy powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta nieautentycznych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami dokumentów, jak również za podanie przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych. Zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy przypadków, gdy podanie przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
 • 8. W przypadku, gdy po rozpoczęciu realizacji Umowy Rejestracji przyczepy organ administracji (urząd komunikacji) zażąda, aby Klient dokonał innych czynności lub dostarczył inne dokumenty niż wskazane powyżej lub znajdujące się w posiadaniu Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania tych czynności lub dostarczenia Sprzedawcy niezbędnych dokumentów. W razie ich niedostarczenia lub niewykonania przez Klienta wymaganych czynności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wykonania czynności rejestracyjnych przez organ administracji. Zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy przypadków, gdy niedostarczenie dokumentów lub niewykonania przez Klienta wymaganych czynności nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
 • 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wykonania czynności rejestracyjnych przez organ administracji (urząd komunikacji), jeżeli odmowa nie jest wynikiem nieprawidłowych działań lub zaniechań Sprzedawcy. W przypadku opisanym w poprzednim zdaniu odmowa wykonania czynności rejestracyjnych pojazdu przez organ administracji nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Sprzedawcy. O zwrot opłat administracyjnych uiszczonych na rzecz organu administracji Klient powinien wystąpić bezpośrednio do stosownego organu dokonującego czynności rejestracyjnych.
 • 10. Sprzedawca nie posiada wpływu na termin realizacji czynności rejestracyjnych przez organ administracji (urząd komunikacji). Czas załatwienia sprawy w organie administracji wynosi co do zasady 30 dni, przy czym może być przedłużony, o czym organ informuje stronę.
 • 11. Sprzedawca jest zobowiązany do informowania Klienta o postępach realizacji Umowy Rejestracji przyczepy, w tym o ewentualnym wydłużeniu terminu załatwienia sprawy przez organ administracji (urząd komunikacji).
 • 13. Po uzyskaniu informacji z organu administracji (urzędu komunikacji) o możliwości odbioru dokumentów rejestracyjnych, Sprzedawca odbiera je i przekazuje Klientowi w sposób z nim uzgodniony. W przypadku braku możliwości uzgodnienia z Klientem sposobu przekazania dokumentów rejestracyjnych, Sprzedawca przesyła je przesyłką kurierską na adres Klienta podany w Zamówieniu lub na Koncie Klienta.

C. Rozwiązanie Umowy Rejestracji przyczepy

 • 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Rejestracji przyczepy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, na warunkach określonych w Rozdziale XV niniejszego Regulaminu, w zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 • 2. W związku z tym, że przystąpienie do czynności rejestracyjnych ma nastąpić przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, składając Zamówienie Klient oświadcza dodatkowo „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie realizacji Umowy Rejestracji przyczepy przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy”. Wynajmujący potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu Umowa Rejestracji przyczepy nie może być realizowana przed upływem terminu na odstąpienie.
 • 3. W przypadku braku dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dokumentów wskazanych w pkt B.4. powyżej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Rejestracji przyczepy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy może nastąpić pod warunkiem uprzedniego wezwania Klienta do dostarczenia dokumentów i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu.
 • 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Rejestracji przyczepy może nastąpić w terminie 30 dni od upływu terminów wskazanych w ust. 3 powyżej.
 • 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Rejestracji przyczepy przez Sprzedawcę stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału XV niniejszego Regulaminu.

XXII. Usługi dodatkowe – najem przyczep

A. Zawarcie Umowy najmu

 • 1. Sprzedawca oferuje Klientom możliwość zawarcia za pośrednictwem Strony internetowej lub na odległość przy wykorzystaniu telefonu umowy najmu terminowego przyczep samochodowych (Przedmiotu najmu). Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy rozdział nie stanowi inaczej.
 • 2. Sprzedawca (zwany w dalszej części niniejszego rozdziału również Wynajmującym) oświadcza, że jest właścicielem lub posiadaczem Przedmiotu najmu, uprawnionym do zawarcia niniejszej Umowy najmu.
 • 3. Zawarcie Umowy najmu za pośrednictwem Strony internetowej następuje w sposób wskazany w Rozdziale XI i XII niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W celu zawarcia Umowy Klient powinien wypełnić Elektroniczny formularz Zamówienia, w tym:
  • 1. skompletować Zamówienie:
   1. dokonać wyboru Przedmiotu najmu spośród Przedmiotów dostępnych w ofercie Sklepu internetowego,
   2. w odniesieniu do wybranego Przedmiotu najmu określić liczbę Przedmiotów oraz okres trwania Umowy najmu,
   3. kliknąć „Przejdź do zamówienia”,
   4. wskazać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
  • 2. w przypadku posiadania Konta - zalogować się na Konto Klienta poprzez wybór opcji „Zaloguj”, w razie potrzeby wpisując odpowiednie nowe dane adresowe;
  • 3. w przypadku nieposiadania Konta w Sklepie internetowym – podać dane osobowe lub dane firmowe niezbędne do zawarcia Umowy najmu;
  • 4. wskazać rodzaj dokumentu księgowego, jaki Klient chce otrzymać z tytułu zakupu, tj. fakturę czy paragon; domyślną opcją jest faktura elektroniczna;
  • 5. zaznaczyć pole wyboru „Akceptuję warunki regulaminu i polityki prywatności” oraz „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy”;
  • 6. zaakceptować Zamówienie, poprzez kliknięcie w pole wyboru „Zamawiam i płacę”.
 • 4. Płatność z tytułu Umowy najmu może nastąpić wyłącznie w postaci przedpłaty, o której mowa w pkt XIII.1.1. Regulaminu.
 • 5. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy najmu na odległość, na warunkach określonych w Zamówieniu i zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • 6. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie, w celu zawarcia Umowy najmu Strony powinny uzgodnić kwestie wskazane w ust. 3 powyżej. Przed złożeniem Zamówienia Wynajmujący informuje Klienta o:
  • 1. głównych cechach świadczenia, którego dotyczy Umowa;
  • 2. oznaczeniu Wynajmującego, w tym o jego firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze KRS, pod którym został zarejestrowany;
  • 3. łącznej kwocie płatności z tytułu Umowy najmu,
  • 4. czasie trwania Umowy najmu.
 • 7. Umowę najmu na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Wynajmującego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie Zamówienia i podanie jego numeru.
 • 8. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie, Umowę najmu traktuje się jako zawartą w chwili telefonicznego potwierdzenia przez Wynajmującego przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy jest skuteczne, po utrwaleniu na papierze lub innym Trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Wynajmującego.
 • 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Wynajmujący przesyła, na adres e-mail Klienta podany na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenie zawarcia Umowy najmu, wskazujące w szczególności:
  • 1) dane Wynajmującego;
  • 2) istotne elementy Zamówienia, w tym numer i przedmiot Zamówienia, czynsz (dzienną stawkę czynszu oraz łączną kwotę czynszu) oraz ewentualne inne koszty najmu, termin odbioru przyczepy, termin zwrotu przyczepy po zakończeniu najmu;
  • 3) ogólne warunki Umowy, w tym treść Regulaminu zapisane na Trwałym nośniku (w postaci pliku PDF);
  • 4) informacje o odpowiedzialności Wynajmującego za jakość świadczenia;
  • 5) o usługach posprzedażowych świadczonych przez Wynajmującego;
  • 6) o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy (poprzez przesłanie Załączników nr 1 i 2 do Regulaminu);
  • 7) informację o udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta zgodzie na wykonanie Umowy, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 • 10. Kontakt w sprawach związanych z Umową najmu (w tym w sprawach Reklamacji dotyczących najmu) może nastąpić pod adresem e-mail: rent@30rent.com lub pod numerem telefonu: +48 732 221 908.

B. Warunki Umowy najmu

 • 1. Na podstawie zawartej Umowy najmu, Wynajmujący zobowiązuje się oddać Klientowi Przedmiot najmu do używania, zaś Klient Przedmiot najmu przyjmuje i zobowiązuje się w zamian do zapłaty Wynajmującemu należny czynsz najmu.
 • 2. Wraz z Przedmiotem najmu, Wynajmujący przekaże Klientowi wszelkie dokumenty niezbędne do jego należytego funkcjonowania i korzystania.
 • 3. Klient zobowiązuje się do używania Przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, jak też w przekazanych przez Wynajmującego instrukcjach obsługi i innych dotyczących Przedmiotu najmu dokumentach.
 • 4. Klient jest zobowiązany nie dopuszczać do przekroczenia maksymalnej ładowności.
 • 5. Klient nie jest upoważniony do zlecania zmian, nakładów, napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych Przedmiotu najmu.
 • 6. Klient jest zobowiązany do przechowywania Przedmiotu najmu w sposób dla niego właściwy, a także do odpowiedniego jego zabezpieczenia przed wpływem czynników zewnętrznych oraz ewentualnymi zdarzeniami siły wyższej.
 • 7. Wynajmujący wydaje Przedmiot najmu w swojej siedzibie przy ul. Budowlanej 30 w Lublinie, w dni robocze w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-15:30 oraz ewentualnie w innych lokalizacjach i godzinach, ustalonych osobno z Klientem.
 • 8. Strony potwierdzą odbiór Przedmiotu najmu oraz jego zwrot po zakończeniu trwania umowy poprzez podpisanie Protokołu odbioru.
 • 9. Klient nie może oddać Przedmiotu najmu do używania lub w podnajem osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 • 10. Klient odpowiada jak za własne za działania podmiotu, któremu oddał Przedmiot najmu do używania lub w podnajem.

C. Zwrot Przedmiotu najmu

 • 1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony przez Klienta w Zamówieniu. Klient jest zobowiązany do zwrotu Przedmiotu najmu niezwłocznie po zakończeniu trwania okresu najmu wskazanego w Zamówieniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po zakończeniu trwania najmu.
 • 2. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia i żądania niezwłocznego zwrotu Przedmiotu najmu, w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji, że Przedmiot najmu jest wykorzystywany przez Klienta lub osobę, za którą Klient ponosi odpowiedzialność, w sposób rażąco niezgodny z Umową najmu, niniejszym Regulaminem lub przeznaczeniem tego typu rzeczy.
 • 3. Zwrot Przedmiotu najmu powinien nastąpić w tej samej lokalizacji, co jego wydanie, w godzinach pracy Wynajmującego wskazanych w pkt B.7 powyżej. Zwrot Przedmiotu najmu poza godzinami pracy Wynajmującego wskazanymi powyżej, jest możliwy jedynie na podstawie odrębnej e-mailowej lub telefonicznej zgody Wynajmującego.
 • 4. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu najmu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu dodatkowo dzienną stawkę czynszu najmu wynikającą z Umowy najmu za każdy dzień przetrzymywania Przedmiotu najmu po zakończeniu trwania okresu najmu wynikającego z umowy.
 • 5. Przedłużenie okresu najmu na dotychczasowych warunkach wymaga indywidualnej zgody Wynajmującego wyrażonej drogą e-mailową lub pisemną, oraz uiszczenia przez Klienta czynszu najmu za kolejny okres.
 • 6. Brak zwrotu Przedmiotu najmu i brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia trwania Umowy najmu pomimo upływu ponad 48 godzin od zakończenia trwania okresu najmu, może być potraktowany przez Wynajmującego jako przywłaszczenie Przedmiotu najmu i podlegać zgłoszeniu odpowiednim organom ścigania.

D. Odpowiedzialność za Przedmiot najmu

 • 1. Z chwilą odebrania Przedmiotu najmu Klient przejmuje pełną, wyłączną odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu najmu oraz za szkody wobec osób trzecich lub wobec Wynajmującego wynikające z jego używania. Z tą chwilą Klient jest odpowiedzialny ponadto za konsekwencje prawne i finansowe niezgodnego z obowiązującym prawem używania Przedmiotu najmu.
 • 2. Klient jest obowiązany do niezwłocznego (tj. w dniu zaistnienia) zgłaszania Wynajmującemu telefonicznie lub na adres e-mailowy wskazany w pkt A.8 powyżej, wszelkich szkód lub usterek w Przedmiocie najmu, wskazując rodzaj szkody, jej ewentualny zakres, a także przesłać Wynajmującemu drogą elektroniczną dokumentację fotograficzną szkody w Przedmiocie najmu.
 • 3. W przypadku przypadkowej utraty Przedmiotu najmu (np. kradzieży), Klient jest zobowiązany niezwłocznie po jej stwierdzeniu, zgłosić utratę odpowiednim organom ścigania (Policji), a następnie powiadomić telefonicznie Wynajmującego. Klient jest zobowiązany współdziałać z Policją i Wynajmującym przy ustalaniu przebiegu zdarzenia oraz w miarę możliwości pomóc w odzyskaniu Przedmiotu najmu.
 • 4. Szkody powstałe na skutek używania Przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z wymaganiami określonymi niniejszej umowie będą usuwane bez wyjątków na koszt i ryzyko Klienta.
 • 5. Szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej, stwierdzone przez Wynajmującego, a nie zgłoszone przez Klienta, Wynajmujący jest uprawniony usunąć na koszt Klienta bez konieczności uzyskania jego odrębnej zgody lub obciążyć Klienta kosztami przywrócenia Przedmiotu najmu do stanu uzasadnionego normalnym zużyciem lub też obciążyć Klienta kwotą stanowiącą różnicę między wartością Przedmiotu najmu z chwili wydania, a wartością Przedmiotu najmu z chwili dokonania zwrotu.

E. Prawo do odstąpienia od Umowy najmu

 • 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy najmu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, na warunkach określonych w Rozdziale XV niniejszego Regulaminu.
 • 2. W przypadku, gdy zgodnie z treścią Zamówienia rozpoczęcie okresu korzystania z Przedmiotu najmu ma nastąpić przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, składając Zamówienie Klient oświadcza dodatkowo „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie realizacji Umowy najmu przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy”. Wynajmujący potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu Umowa najmu nie może być zawarta na okres wskazany w Zamówieniu.

XXIII. Zamieszczanie opinii w Sklepie internetowym

 • 1. W określonym terminie po realizacji Umowy, Klient posiadający zarejestrowane Konto w Sklepie internetowym może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi Zamówienia lub Oceny poszczególnych Towarów. Ocena obsługi Zamówienia oraz Ocena poszczególnych Towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną podstronę. W ramach jednego Zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania Ocen.
 • 2. W ramach dokonywania Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych. Przyznawane Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 • 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu internetowego, obok informacji o Towarze, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 • 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie Ocen. Sprzedawca weryfikuje autentyczność Ocen. Weryfikacja następuje poprzez potwierdzenie, przy pomocy mechanizmu opisanego w ust. 1 powyżej, że osoba sporządzająca Ocenę zakupiła Towar lub usługę w Sklepie internetowym. Sprzedawca zamieszcza informację w tym przedmiocie w Sklepie internetowym oraz na stronach internetowych wskazanych w ust. 3 powyżej.
 • 5. Zamieszczenie Opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że treść Opinii stanowi wynik osobistej intelektualnej twórczości Klienta i nie narusza praw autorskich ani innych praw lub dóbr przysługujących osobom trzecim. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw. Opinie zamieszczane przez Klientów nie stanowią opinii ani nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być w ten sposób interpretowane.
 • 6. Klient ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi zamieszczanych w ramach dokonywania Ocen, w tym za naruszenie praw, danych osobowych lub dóbr osobistych osób trzecich.
 • 7. Niezależnie od treści ust. 8-10 poniżej, Sprzedawca publikuje jedynie wybrane Oceny dokonane przez Klientów.
 • 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Klienta w ramach Opinii:
  • 1) treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających prawa, dane osobowe lub dobra osobiste przysługujące osobom trzecim,
  • 2) treści, które mogą zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, w tym treści ujawniające tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub innego przedsiębiorcy,
  • 3) treści zawierających wyrażenia wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym, ośmieszającym, dyskryminującym, rasistowskim lub oczywiście niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami,
  • 4) treści nawołujących do przemocy lub nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub treści propagujące takie zachowania,
  • 5) treści, które zawierają spam lub linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich,
  • 6) treści, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej,
  • 7) treści nie na temat, dotyczących innych kwestii niż Towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego.
 • 9. Oceny naruszające warunki określone w ust. 8 powyżej nie są publikowane przez Sprzedawcę.
 • 10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Oceny może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu internetowego.
 • 11. Klient zamieszczający Opinię stanowiącą utwór w rozumieniu prawa autorskiego, udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na nieodpłatne korzystanie z zamieszczonych przez Klienta Opinii. Licencja, o której mowa w poprzednim zdaniu obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
  • 2) wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych;
  • 3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
  • 4) w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • 5) wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
  • 6) kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 • 12. W ramach udzielonej licencji Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie Opinii jako utworu lub jego części.
 • 13. Usunięcie Konta przez Klienta nie ma wpływu na licencję, o której mowa w ust. 11 i 12 powyżej.

XXIV. Newsletter

 • 1. Sprzedawca oferuje Klientom usługę świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na wysyłce Newslettera.
 • 2. Usługa Newsletter polega na nieodpłatnym przesyłaniu przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością Sprzedawcy, w tym informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Klient może zasubskrybować usługę Newsletter za pośrednictwem Strony internetowej. Subskrypcja Newslettera jest równoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem Newslettera.
 • 4. Elementy graficzne i treści wiadomości przesyłanych w ramach usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Powielanie lub wykorzystywanie tych treści w sposób inny niż dla użytku osobistego może zostać uznane za naruszenie praw przysługujących tym osobom.
 • 5. Przy wysyłce Newslettera Sprzedawca może korzystać z usług podmiotów trzecich (podwykonawców).
 • 6. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 • 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres e-mail unitrailer@unitrailer.pl.
 • 8. Z chwilą rezygnacji lub wypisania z usługi Newslettera Sprzedawca zaprzestaje przesyłania do Klienta wiadomości zawierających Newsletter.
 • 9. Klient może w każdej chwili ponownie dokonać subskrypcji usługi Newslettera.

XXV. Dane osobowe

 • 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia usług.
 • 2. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności.

XXVI. Dane osobowe

 • 1. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 • 3. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego mogą być zgłaszane na adres e-mail wskazany w pkt I.2. Regulaminu. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 • 4. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie internetowej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 • 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2023 roku.
 • 6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  • 2) nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwowe;
  • 3) podjęcia przez Sprzedawcę działań mających na celu usprawnienie działania Strony internetowej oraz świadczonych usług, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych;
  • 4) rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę nowych kategorii Towarów;
  • 5) rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę nowych usług, w tym nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • 6) podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Klientów;
  • 7) gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.
 • 7. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu poprzez publikację na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.
 • 8. Sprzedawca może wprowadzić zmianę Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej w przypadku, gdy:
  • 1) jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego,
  • 2) zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz przekazanych przez nich danych.
 • 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu i nie wymagają zachowania procedury, o której mowa w ust. 6-8 powyżej.

Załączniki:

pixel