Darmowa dostawa od 500,00 zł

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

UNITRAILER

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.unitrailer.pl (dalej również Strona internetowa), osób korzystających ze sklepu internetowego Unitrailer (dalej Sklep internetowy) oraz osób współpracujących z Administratorem w innych sprawach opisanych w niniejszej Polityce.

 

Niniejsza Polityka obejmuje także informacje dotyczące stosowanych na Stronie internetowej plików cookies.

 

 1. Informacje ogólne, dane kontaktowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest Unitrailer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Świdnik w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000624998REGON: 364800260, NIP: 5213739921, zwanej dalej Administratorem.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem na dane adresowe wskazane w ust. 1 powyżej, pod adresem e-mail odo@unitrailer.eu lub numerem telefonu 22 100 20 47.

 

 1. Najważniejsze zasady

 

 1. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. 
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony internetowej, Sklepu internetowego, świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. 
 3. Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora świadczeń zdrowotnych. 
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym  zgodnie z przepisami:
 1. RODO, 
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, 
 3. ustawy z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta, 
 4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
 5. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

 

 

 1. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 
 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio ustalić, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. W ramach ogólnego pojęcia danych osobowych RODO wyróżnia tzw. „szczególne kategorie danych”. Zgodnie z treścią Rozporządzenia do szczególnych kategorii danych należą dane osobowe ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Co do zasady Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. 
 4. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych – ogólne informacje

 

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w szczególności związku z:
 1. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym w celu umożliwiania rejestracji konta w Sklepie internetowym,
 2. zawieraniem i wykonaniem umów na odległość, 
 3. obsługą posprzedażową,
 4. wysyłką newslettera,
 5. podejmowaniem działań marketingowych,
 6. archiwizacją dokumentów zawierających dane osobowe, 
 7. prowadzeniem profili i kont w mediach społecznościowych. 
 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo od Administratora informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO). 
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje (w zależności od celu, dla którego dane są przetwarzane):  
 1. dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, wiek, nr IP urządzenia, przy wykorzystaniu którego użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres do faktury lub rachunku, numer telefonu, adres e-mail,
 3. dane przetwarzane w celu realizacji umów: NIP, adres do wysyłki,
 4. dane niezbędne do rozliczeń: numer rachunku bankowego, 
 5. dane niezbędne w ramach współpracy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej: dane osób biorących udział w świadczeniu usług na rzecz Administratora, dane osobowe uzyskane w związku ze współpracą gospodarczą. 
 1. W odniesieniu do części Państwa danych osobowych (wymienionych poniżej), ze względu na możliwość dochodzenia przez Państwa roszczeń przeciwko Administratorowi z tytułu świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane aż do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 
 2. Aktualnie terminy przedawnienia są regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Ogólny termin przedawnienia roszczeń przysługujących osobom fizycznym w sprawach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 6 lat. Jednakże przepisy kodeksu cywilnego zawierają szczególne regulacje przewidujące dłuższy termin przedawnienia roszczeń w sprawach m.in. o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, o naprawienie szkody na osobie. Dodatkowo w oparciu o przepisu kodeksu cywilnego, termin przedawnienia może być przerwany lub podlegać zawieszeniu. Z uwagi na powyższe Administrator będzie każdorazowo monitorował, czy doszło do przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami i w związku z tym, czy upłynął już termin przechowywania Państwa danych osobowych. 
 3. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną oraz okresem przetwarzania zostały przedstawione w poniższej tabeli:

 


 

 

Lp.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Prowadzenie i obsługa konta Klienta w sklepie internetowym

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

przez okres prowadzenia konta Klienta, aż do momentu jego likwidacji lub zakończenia działalności Administratora

2. 

Zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu internetowego

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy sprzedaży), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Przez ustalony przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej

 

3.

Realizacja zawartych umów

 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Przez ustalony przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej

 

4. 

Rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartymi umowami

 

podstawą przetwarzania jest i) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Towaru z umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Przez ustalony przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej

 

5.

Umożliwienie realizacji prawa odstąpienia od umowy 

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Towaru z umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przez ustalony przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej

 

6. 

Wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających z przepisów podatkowych i przepisów rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

Przez ustalony przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej dotyczącej zawartej umowy

7.

Umożliwienie Klientom publikowania opinii o towarach i usługach oferowanych w Sklepie internetowym

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu zgłoszenia prośby o usunięcie opinii, która potraktowana zostanie jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do czasu zakończenia działalności przez Administratora

 

8. 

Monitorowanie aktywności Klienta na stronach Sklepu oraz prowadzenie analiz i statystyk preferencji Klientów

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym m.in. do:

- usprawnienia działania Sklepu;

- poprawy funkcjonalności świadczonych usług;

- doboru produktów i usług do potrzeb Klientów;

- optymalizacji procesu obsługi Klientów.

 (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w powyższym celu 

 

9. 

Odpowiedź na zapytania lub zgłoszenia skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu oraz archiwizacja treści takiej korespondencji

przy realizacji kontaktu przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Po zakończeniu współpracy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc do archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

do momentu wniesienia przez Klienta ważnego sprzeciwu wobec przetwarzania

10.

Kontakt telefoniczny z Klientem

przy realizacji kontaktu przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Po zakończeniu współpracy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc do 

- archiwizacji zapisu rozmowy na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

do momentu wniesienia przez Klienta ważnego sprzeciwu wobec przetwarzania

11.

Wysyłka newslettera zawierającego treści marketingowe i/lub informacje handlowe

przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia wysyłki Newslettera przez Administratora

 

12

Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym:

 1. wyświetlanie treści marketingowych niedostosowanych do preferencji Klienta (reklama kontekstowa);
 2. wyświetlanie treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Klienta (reklama behawioralna), poprzedzone zautomatyzowanym przetwarzaniem danych, w tym profilowaniem;
 3. organizowanie akcji promocyjnych;
 4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług.

 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym m.in. do:

- realizacji działań marketingowych;

- dopasowanie oferty do potrzeb Klienta;

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu:

1) złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w powyższym celu, 

2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania zamówionej informacji handlowej, jeśli udzielali Państwo takiej zgody, 

3) zaprzestania prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.

 

13.

Zarządzanie profilami Administratora na portalach Facebook i Instagram

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem portali Facebook i Instagram danych dotyczących aktywności na profilach Administratora, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu informacji dotyczących działalności Administratora (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). 

Podstawą przetwarzania danych jest także zgoda użytkownika wynikająca z aktywności na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram (do art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Przez czas trwania uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu dokonania    następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora na portalach Facebook i Instagram oraz (ii) usunięcia przez użytkownika wszelkich aktywności na tych profilach. Zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi również w przypadku usunięcia konta użytkownika z portalu Facebook i Instagram albo usunięcia przez Administratora swoich profili z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu

 

14.

Zarządzanie profilem Administratora na portalu Twitter 

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z umożliwieniem użytkownikom kontaktu i prowadzenia komunikacji za pośrednictwem serwisu Twitter (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest również Państwa zgoda wynikająca z prowadzenia komunikacji z Administratorem lub aktywności na profilu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Do czasu (i) zaprzestanie obserwowania profilu Administratora oraz (ii) usunięcia przez użytkownika wszelkich aktywności z udziałem konta Administratora

15.

Archiwizowanie dokumentów wytwarzanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Podstawą przetwarzania jest ponadto prawnie uzasadniony interes Administratora polegający zabezpieczeniu dowodów dla potrzeb wykazywania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec przetwarzania

15.

Ustalenie lub dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami lub zarzutami

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami lub zarzutami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

16.

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania oraz ewidencji wymaganych na mocy przepisów RODO

 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 30 ust. 1 i 2 RODO) 

 

Przez czas prowadzenia działalności przez Administratora

 

 1. W związku z zarządzaniem profilami Administratora na portalach Facebook i Instagram obowiązują następujące szczegółowe zasady:
 1. Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku jakiejkolwiek aktywności na profilu Administratora na portalach Facebook i Instagram (w tym polubienia profilu, zamieszczenia komentarza, polubienia wpisu, etc.).
 2. Za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram Administrator może otrzymywać dane osobowe podzielone na kategorie użytkowników, takie jak: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze, proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów.
 3. aktywność użytkownika na profilu Administratora na portalach Facebook i Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mamy wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie możemy zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalach Facebook lub Instagram, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować profil Administratora.
 4. Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Facebook i Instagram może utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.
 5. Dostawcą portalu Facebook i Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 6. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 . 
 7. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp 
 1. Administrator wykorzystuje w ramach Strony internetowej narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc.). W związku z powyższym obowiązują następujące zasady:
 1. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze Strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 2. W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony internetowej oraz dane dotyczące aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.
 3. Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
 4. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania ze Strony mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły są dostępne pod linkiem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
 5. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, jak też przetwarzaniu tych danych, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 1. Szczegóły przetwarzania Państwa danych osobowych na portalu Twitter zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules oraz https://gdpr.twitter.com/ 

 

 

 1. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

 

 1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.
 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
 1. od Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowych Administratora, 
 2. od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,
 3. ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, rejestru VAT, etc. 

  1. Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia należącym do Państwa danym osobowym maksymalnej ochrony.
 2. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i realizacji przedmiotu działalności. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
  1. odbiorcom danych osobowych:
   1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie (w tym firmom kurierskim wykonującym dostawę przesyłek do Klientów),
   2. bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
   3. dostawcom płatności internetowych,
   4. dostawcom usług kredytowych dla Klientów, 
   5. dostawcom usług ubezpieczeniowych dla Klientów, 
   6. organom administracji publicznej (urzędom komunikacji) dokonującym czynności rejestracji przyczep,
   7. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
   8. partnerskim punktom odbioru osobistego.
  2. podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
   1. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi administrowania i serwisowania Sklepu internetowego - IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (adres Spółki: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) – dostawcy oprogramowania IdoSell Shop, na którym oparty jest Sklep, 
   2. dostawcom usług utrzymania infrastruktury IT, serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego,
   3. podmiotom, które są właścicielami aplikacji wykorzystywanych na stronach Sklepu, aby zapewnić naszym Klientom dodatkowe funkcjonalności (np. aplikacje do komunikacji),
   4. podmiotowi wykonującemu usługi w zakresie dostarczania newslettera - Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków) dostawcy usług SalesManago,
   5. podmiotom świadczącym usługi w zakresie marketingu, tj.:
   6. - Edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197)  – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
   7. - Edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197) – w celach marketingowych, tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,
   8. dostawcom usług hostingowych,
   9. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe,
   10. współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym,
   11. podmiotom realizującym na zlecenie Administratora usługi konsultingowe lub audytowe, 
   12. agencjom marketingowym.
 3. Ze wszystkimi podmiotami, którym Administrator przekazuje dane osobowe celem realizacji zleconych usług, jest podpisywana uprzednio umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W umowach tych Administrator ściśle określa cel oraz dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych Klientów. Dokładamy również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych Klientów. 
 4. Sklep Unitrailer jest uczestnikiem programów:
  1. „Zaufane Opinie” – usługa świadczona przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres Spółki: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), 
  2. „Wiarygodne Opinie” – usługa świadczona przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres Spółki: ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333Wrocław),
  3.  „Krajowy Rejestr Opinii SA” – usługa świadczona przez Krajowy Rejestr Opinii SA z siedzibą we Wrocławiu (adres Spółki: ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław).
 5. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może wystawić opinię na temat dokonanej transakcji, a także wyrazić dobrowolną zgodę na przekazanie tej opinii wraz z jego danymi osobowymi do Ceneo Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Opinii SA i Opineo Sp. z o.o. celem jej opublikowania w serwisach internetowych gromadzących takie opinie, a prowadzonych przez te podmioty.
 6. W celu zaoferowania Klientowi metody płatności Klarna, Administrator może podczas procesu zakupowego dokonywanego przez Klienta przekazać jego dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna, w celu dokonania przez Klarna oceny, czy Klient kwalifikuje się do metody płatności Klarna oraz w celu dostosowania tych metod do preferencji Klienta. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.
 7. Administrator nie sprzedaje, ani nie wymienia danych osobowych Klientów z innymi podmiotami w celach marketingowych
 8. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym do Google i Tawk.to inc), albo gdy  wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego. Administrator zapewnia, że dane będą przekazywane wyłącznie do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.

 

 1. Inne uprawnienia w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

 

 1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 
 5. prawo do przenoszenia danych.
 1. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając do nas e-mail na dane wskazane w pkt I powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą Państwu przysługiwać w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej. 
 4. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać m.in. dzwoniąc do Administratora pod numer telefonu: 22 100 20 47 albo wysyłając stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej: odo@unitrailer.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Unitrailer Sp. z o.o.; ul. Budowlana 30; 20-469 Lublin. Wniosek taki powinien zawierać dane, które umożliwią Administratorowi jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.
 5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 

 1. Profilowanie

 

 1. Informacje o Klientach oraz ich zachowaniach, które Administrator gromadzi podczas korzystania ze Sklepu internetowego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec naszych Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.
 2. Profilowanie polega na zbieraniu danych oraz ich badaniu i ocenianiu (również w sposób zautomatyzowany) na potrzeby stworzenia profili klientów, obejmujących analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań naszych Klientów. Celem profilowania jest:
 1. lepsze dopasowywanie oferty Sklepu internetowego do preferencji konkretnego Klienta,
 2. dostosowanie prezentowanych treści marketingowych do zainteresowań konkretnego Klienta – np. wyświetlanie na stronach Sklepu sugestii dotyczących podobnych produktów lub takich, które kupili inni Klienci,
 3. prowadzenie przez Administrator analiz statystycznych na nasze wewnętrzne potrzeby,
 4. zapewnianie bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Sklep. 
  1. Administrator zbiera również informacje o korzystaniu ze Sklepu internetowego na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Sklepu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie Administrator może analizować sprawność Sklepu, jego bezpieczeństwo, diagnozować potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdywać rozwiązania. Takie dane są również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających Sklep (np. informacje o regionie), które pozwalają Administrator dostosować swoją ofertę.
  2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych, przy czym tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 

 

 1. Zabezpieczenie danych 

 

 1. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów RODO. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyty stopień bezpieczeństwa danych osobowych i chronić je przed przypadkowym bądź celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną. Przykładowo:
 1. na stronach Sklepu Administrator używa bezpiecznych połączeń internetowych, szyfrowanych z użyciem certyfikatu SSL, co ma zapewnić poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet;
 2. Administrator przechowuje dane osobowe na bezpiecznych serwerach;
 3. w przedsiębiorstwie Administratora dane osobowe Klientów Sklepu internetowego przetwarzać mogą jedynie specjalnie upoważnieni do tego pracownicy i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania poleconych im zadań,
 4. Administrator opracował i wdrożył odpowiednią politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowne procedury przetwarzania danych;
 5. z podmiotami, z usług których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów zawsze są podpisywane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których jest precyzyjnie określony dopuszczalny cel, zakres i sposób przetwarzania,
 6. Administrator dokłada starań, aby podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych Klientów.

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Korzystając ze Strony internetowej, jak również współpracując lub komunikując się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie mają Państwo obowiązek przestrzegać prawa oraz dobrych obyczajów, jak również szanować dane osobowe, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zakres działalności Administratora może się zmieniać i rozwijać, a wraz z tym rozwojem będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian Administrator będziemy informować na Stronie internetowej oraz wykonywać w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny. 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na Stronie internetowej.

 

 1. Czym są pliki cookies?

 

 1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką podchodzimy do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. 
 3. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
 4. Dokładamy wszelkiej staranności, aby używanie na stronie internetowej pliki cookies były bezpieczne dla Twojego urządzenia. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Ciebie informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu.
 5. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej przy wykorzystaniu danego urządzenia lub z danej przeglądarki wyświetlamy skróconą informację na temat wykorzystywanych plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia, funkcjonalność Strony internetowej może zostać ograniczona.

 

 

 1. Do czego są używane pliki cookies? Jakie pliki cookies są używane na stronie internetowej oraz jak długo są one przechowywane?

 

 1. Pliki cookies stosowane przez nas służą przede wszystkim do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Nie wykorzystujemy plików cookies do przesyłania użytkownikom jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.
 2. Pliki cookies pozwalają na odczytywanie i zapisywanie informacji jedynie przez stronę internetową, która je utworzyła. Informujemy zatem, że nie możemy mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje także zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika. 
 3. Informacje dotyczące stosowanych na Stronie internetowej plików cookies oraz okresu ich przechowywania określa poniższa tabela:
  1. Pliki cookies funkcjonalne (niezbędne)
   1. client4659.idosell.com, 
   2. monit_token – przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie identyfikuje klienta Sklepu, 
   3. shop_monit_token: przechowywane przez okres 30 minut, plik cookie identyfikuje klienta Sklepu, 
   4. lient - przechowywane przez okres 1 dnia, plik cookie identyfikuje zalogowanego Klienta lub koszyk Klienta niezalogowanego,, 
   5. affiliate - przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do Sklepu, 
   6. ordersDocuments: plik cookie przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu,
   7. __idsui - przechowywane przez okres 1095 dni, plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie,
   8. __idsual - przechowywane przez okres 1095 dni, plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie, 
   9. __IAI_SRC - przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę, 
   10. login: plik cookie przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie, 
   11. CPA - przechowywane przez okres 28 dni, plik cookie zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona, 
   12. __IAIRSABTVARIANT__ - przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie - identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.
   13. basket_id - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie - identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji., 
   14. page_counter - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie - licznik odwiedzonych stron, 
   15. LANGID - przechowywane przez okres 180 dni, plik cookie przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony, 
   16. REGID - przechowywane przez okres 180 dni, plik cookie przechowuje informację o regionie użytkownika strony, 
   17. CURRID- przechowywane przez okres 180 dni, plik cookie przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony, 
   18. __IAIABT__ - - przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu, 
   19. __IAIABTSHOP__ - przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B, 
   20. __IAIABTVARIANT__ - przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.
   21. toplayerwidgetcounter[] - plik cookie przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up, 
   22. samedayZipcode - przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie
     Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay, 
   23. applePayAvailability - przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie
     Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay, 
   24. paypalMerchant - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie
     Identyfikator konta PayPal.
   25. toplayerNextShowTime_: plik cookie przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 
   26. rabateCode_clicked - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie
     Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.
   27. freeeshipping_clicked - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie
     Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.
   28. Redirection - przechowywane przez okres plik cookie
     Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.
   29. filterHidden - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie
     Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.
   30. toplayerwidgetcounterclosedX_- przechowywane przez okres plik cookie
     Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.
   31. cpa_currency - przechowywane przez okres 60 minut, plik cookiez awiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona,
   32. basket_products_count - plik cookie przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku, 
   33. wishes_products_count - plik cookie przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.
   34. Pliki cookies dostarczane przez IAI S.A.: iai_accounts_toplayer - przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie. Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/), 
   35. Pliki cookies dostarczane przez IdoSell:

- platform_id - plik cookie przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

- paypalAvailability_ - przechowywane przez okres  1 dni, plik cookie przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal,

- ck_cook - przechowywane przez okres 3 dni, plik cookie przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

 1. Pliki cookies dostarczane przez IdoAccounts: accounts_terms: - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts,
 2. Pliki cookies dostarczane przez Google: NID - przechowywane przez okres 180 dni, pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.
 3. Pliki cookies dostarczane przez Google reCAPTCHA:_GRECAPTCHA przechowywane przez okres 1095 dni, plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych, 
 4. Pliki cookies dostarczane przez PayPal:

- ts: plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie, 

- ts_c - przechowywane przez okres 1095 dni, plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom, 

- x-pp-s - plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

- enforce_policy - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

- Tsrce - przechowywane przez okres 3 dni, plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie, 

- l7_az: 60 minut, plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej, 

- LANG - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie,

- Nsid - używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.

 1. Reklamowe pliki cookie:
 1. Pliki cookies dostarczane przez SALESmanago:

- smclient - przechowywane przez okres 365 dni, pliki cookie przypisane do zidentyfikowanych i monitorowanych kontaktów. Samo cookie nie zawiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację kontaktów i rozpoznanie np. danych osobowych osoby odwiedzającej stronę internetową. Połączenie z kartą kontaktową odbywa się w systemie SALESmanago.

- Smuuid - przechowywane przez okres 3650 dni, plik cookie śledzi anonimowe wizyty, jest przypisany do każdej osoby, która trafia na stronę internetową. Unikalny identyfikator - cookie samo w sobie nie zawiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację kontaktów i rozpoznanie np. danych osobowych osoby odwiedzającej stronę. Połączenie z kartą kontaktową odbywa się w systemie SALESmanago, 

- Smevent - przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie przypisany do zidentyfikowanych i monitorowanych kontaktów. Plik cookie zawiera eventId przypisany po zakupie koszyka zdarzeń, usuwany po zakupie zdarzeń, 

- smform - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie obsługuje formularze kontaktowe i wyskakujące okienka. Informacje o zachowaniu formularza i wyskakujących okien - liczba wizyt, znacznik czasu ostatniej wizyty, informacje o zamykaniu/minimalizacji wyskakujących okien, 

- smg - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie
 Identyfikuje użytkownika. Losowy identyfikator w formacie UUID.

- Smg - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie identyfikuje użytkownika - globalny identyfikator dla całego systemu. Losowy identyfikator w formacie UUID, 

- smvr - przechowywane przez okres 3650 dni, plik cookie przechowuje informacje o wizytach (zakodowane base64). Wartości zakodowane przez base64, 

- smwp - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie informacja o formularzach umowy Web Push. Wartość true/false, 

- smrcrsaved - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie zapisuje informację, czy identyfikator został podpisany do SALESmanago (deprecated). Wartość true/false, 

- smOViewsPopCap - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie zapisuje informacje o wyskakującym cappingu. SM:X|, gdzie X jest zastąpione liczbą, 

- smcfds - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie przechowuje informacje o wyświetlanych formularzach na stronie. Wartości zakodowane za pomocą base64, 

- _smps - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie przechowuje informacje o wyświetlanych formularzach na stronie. Wartości zakodowane za pomocą base64, 

- _smvs - przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie przechowuje informacje o wyświetlanych formularzach na stronie. Wartości zakodowane za pomocą base64.

 1. Pliki cookies dostarczane przez Meta (Facebook)

fbsr_: plik cookie zawiera podpisane żądanie dla użytkownika aplikacji Facebook App., 

- fbss_ - przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie sesja współdzielona Facebook.

- fbs_ - przechowywane przez okres 30 minut, plik cookie sesja na portalu Facebook.

- Meta Pixel - przechowywane przez okres 999 dni, pixel śledzący
 Meta Pixel to kawałek kodu, który pozwala mierzyć skuteczność reklamy poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników strony i pozwala upewnić się, że reklamy sklepu są wyświetlane właściwym osobom.

- _fbp - przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie
 Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

- fr - przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie
 Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika, 

- _fbc - przechowywane przez okres 730 dni, plik cookie - ostatnia wizyta w sklepie, 

- tr: pliki cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

- sb - przechowywane przez okres 402 dni, plik cookie pomaga zidentyfikować i zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, w przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do konta na Facebooku bez autoryzacji, na przykład wpisując losowo wybrane hasła. Wykorzystywany jest również do zapisywania informacji, które pozwolą Facebook na odzyskanie konta użytkownika, jeśli zapomni on hasła, lub na dodatkowe uwierzytelnienie, gdy podejrzewa, że ktoś włamał się na jego konto. Zaliczają się do tego np. pliki cookie „sb” oraz „dbln”, dzięki którym możliwe jest bezpieczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika, 

- usida: plik cookie zbiera kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dopasowania reklam do użytkowników, 

- wd - przechowywane przez okres 9 dni, plik cookie pomaga w kierowaniu ruchem między serwerami i analizowaniu szybkości wczytywania Produktów firmy Meta u różnych użytkowników. Dzięki plikom cookie Meta może również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika i wie, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu może prawidłowo prezentować swoje witryny i aplikacje. Może na przykład wykorzystywać pliki „dpr” oraz „wd”, między innymi do zapewniania użytkownikowi optymalnych parametrów ekranu urządzenia, 

- locale - przechowywane przez okres 9 dni, plik cookie zawiera lokalizację ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce, 

- datr - przechowywane przez okres 7 dni, plik cookie
 Celem pliku cookie datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.

 1. pliki cookie client4659.idosell.com

- RSSID - przechowywane przez okres 180 dni, plik cookie - identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie, 

- __IAIRSUSER__ przechowywane przez okres 60 minut, plik cookie - identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

 1. Pliki cookie Photoslurp: ps_analytics przechowywane przez okres 29 dni, plik cookie śledzi, jakie zdjęcia lub galerie oglądał dany użytkownik. Informacje te służą do celów marketingowych.
 2. Pliki cookie Google Ads

_gcl_au - przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach korzystających z ich usług, 

- FPAU przechowywane przez okres 90 dni, plik cooki, w którym gromadzone są informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie poprzez wbudowane elementy w celach analitycznych i raportowania,

FPGCLAW przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią, 

FPGCLGB przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią, 

-_gcl_gb - przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią, 

-_gac_gb_<> przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią, 

-_gcl_aw przechowywane przez okres 90 dni, plik cookie zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią, 

- IDE: przechowywane przez okres 730 dni, plik cookie służy do wyświetlania reklam Google w witrynach innych niż Google,

- 1P_JAR: przechowywane przez okres 30 dni, plik cookie służy do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji. Ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacje, takie jak statystyki witryny i śledzenie współczynników konwersji, 

- test_cookie przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie służy do badania, czy uprawnienia do ustawiania plików cookies w przeglądarce użytkownika są włączone, 

- AEC przechowywane przez okres 138 dni, pliki cookie zapobiegają działaniu złośliwych stron w imieniu użytkownika bez jego wiedzy, 

- APISID przechowywane przez okres 193 dni, plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika, 

- CONSENT przechowywane przez okres 559 dni, plik cookie
 Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika, 

- DSID przechowywane przez okres 10 dni, plik cookie 'DSID' służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika w witrynach innych niż Google oraz do zapamiętania, czy użytkownik wyraził zgodę na personalizację reklam,

- OTZ przechowywane przez okres 23 dni, plik cookie służy do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch, 

- SAPISID: przechowywane przez okres 28 dni, plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika, 

- SEARCH_SAMESITE przechowywane przez okres 176 dni, plik cookie
 umożliwia serwerom zmniejszenie ryzyka ataków CSRF i wycieku informacji poprzez zapewnienie, że dany plik cookie powinien być wysyłany tylko z żądaniami zainicjowanymi z tej samej zarejestrowanej domeny, 

- SIDCC przechowywane przez okres 393 dni, plik cookie
 pobiera pewne narzędzia z Google i zapisuje preferencje, na przykład liczbę wyników wyszukiwania na arkusz lub aktywację filtra SafeSearch. Dostosowuje reklamy pojawiające się w wyszukiwarce gogle, 

- SSID przechowywane przez okres 393 dni, plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

- __Secure-* przechowywane przez okres 730 dni, pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania bardziej dopasowanych reklam do użytkownika i jego zainteresowań.

 1. Pliki dostarczane przez Google Analytics: __gads: przechowywane przez okres 395 dni, plik cookie wykorzystywany, aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.
 1. Analityczne pliki cookie:
 1. Pliki cookie IAI S.A.: __IAI_AC2: przechowywane przez okres 45 dni, plik cookie
   Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click, 
 2. Pliki cookie Google Ads: *-*: przechowywane przez okres 14 dni, plik cookie
   przechowuje informacje o tym, czy został już wyświetlony popup „Google Shopping Opinie konsumenckie” z prośbą o zgodę na przesłanie ankiety na temat zamówienia, 
 3. Pliki cookie Google Analytics:

- _ga_: przechowywane przez okres 730 dni, używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

- _ga: przechowywane przez okres 730 dni, plik cookie
 rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego, 

- _gid: przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego, 

- _gat:  przechowywane przez okres 1 dni, używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP, 

-_dc_gtm_UA-#: przechowywane przez okres 730 dni, plik cookie używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP, 

- FPLC: przechowywane przez okres 1200 minut, plik cookie wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID, 

-_gat[_]: przechowywane przez okres 1 minut, plik cookie
 używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

-_gat_gtag: przechowywane przez okres 1 minut, używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji, 

-__utma:  przechowywane przez okres 730 dni, używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics, 

-_utmb: przechowywane przez okres 30 minut, używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics, 

-__utmc: plik cookie nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie, 

- __utmt: przechowywane przez okres 10 minut, plik cookie
 Służy do ograniczenia liczby żądań, 

-__utmz: przechowywane przez okres 180 dni, plik cookie
 przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics, 

-__utmv: przechowywane przez okres 730 dni, plik cookie
 służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics, 

- AMP_TOKEN: przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID, 

- FPID: przechowywane przez okres 730 dni, plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google, 

-_gaexp: przechowywane przez okres 90 dni, Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony, 

-_opt_awcid: przechowywane przez okres 1 dni, Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads, 

-_opt_awmid: przechowywane przez okres 1 dni, używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID, 

-_opt_awgid: przechowywane przez okres 1 dni, używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

- opt_awkid: przechowywane przez okres 1 dni, używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads, 

_opt_utmc: przechowywane przez okres 1 dni, plik cookie przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign, 

-_opt_expid: przechowywane przez okres 0.2 minut, plik cookie
 zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign,

- Google Analytics pixel: przechowywane przez okres 999 dni, pixel śledzący
 Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową, 

-__utmli: przechowywane przez okres 60 dni, plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

 1. Pliki cookie Kelkoo Group:

- Kk_leadtag: przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie
 służy do określenia wersji narzędzia śledzącego, które jest używane, 

- kk_gcli: przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie
 służy do pomiaru efektywności kampanii reklamowych Kelkoo Group, 

- kelkooid: przechowywane przez okres 365 dni, plik cookie
 służy do pomiaru efektywności kampanii reklamowych Kelkoo Group, 

- Kelkoo Sales Tracking pixel: plik cookie
 sekcja Last Call Registered, która zawiera listę ostatnich połączeń, które otrzymaliśmy od swojego piksela Kelkoo Sales Tracking wraz ze wszystkimi przesłanymi informacjami.

 1. Pliki cookie Google Maps: SID: przechowywane przez okres 3650 dni, zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.


 

 1. Usuwanie plików cookies

 

 1. Większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 1. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

 

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL


pixel